Skip to main content

Polityka prywatności danych

Polityka Prywatności

O Polityce Prywatności

Grupa Securitas szanuje Państwa prawo do poufności danych. 

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy każdego rodzaju przetwarzania Państwa danych osobowych, które przekażecie nam za pośrednictwem tej strony internetowej w celu uzyskania od nas informacji i materiałów. Dokument ten powstał po to, aby pokazać użytkownikom tej strony (łącznie zwanych „użytkownikami”), w jaki sposób Grupa Securitas przetwarza dane osobowe, które użytkownik udostępnia podczas wypełniania formularzy kontaktowych.

Informujemy jednocześnie, że strona ta może zawierać odnośniki do stron spoza Grupy Securitas. Jednocześnie Grupa Securitas nie ponosi odpowiedzialności w związku z politykami prywatności oraz praktykami  stosowanymi na tych stronach.

Odpowiedzialność z tytułu przetwarzania danych osobowych

Securitas Polska Sp. z o.o. ("Securitas", "my") jest administratorem przetwarzanych danych osobowych. Oznacza to, że odpowiada za zapewnienie zgodności przetwarzania danych z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Kategorie danych osobowych

Securitas będzie przetwarzać następujące dane:

Informacje kontaktowe: e-mail, imię i nazwisko, firma, kraj i wysłana wiadomość.

Dane przeglądarki: numer IP

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Securitas przetwarza przekazane przez użytkownika dane osobowe lub dane otrzymane w efekcie korzystania ze strony internetowej zgodnie z poniższym schematem:

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Przechowywanie danych

W celu przekazania informacji lub materiałów, o które prosi użytkownik, na przykład broszur lub raportów. 

Zgoda na przetwarzanie

Przechowujemy dane osobowe przez okres niezbędny do przekazania użytkownikowi materiałów lub informacji, bądź też tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.

 

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dostawcy usług i podwykonawcy: przekazane przez użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez naszych dostawców usług i/lub podwykonawców (w tym, lecz nie wyłącznie dostawców usług w zakresie przechowywania danych, podmioty zajmujące się opracowywaniem produktów, podmioty zajmujące się badaniami klienta i zarządzaniem operacjami, podmiotom wsparcia technicznego i serwisu dla danej usługi) na zlecenie Securitasu. Wszyscy dostawcy usług i podwykonawcy zajmują się wyłącznie przetwarzaniem danych w imieniu Securitas i są umownie zobligowani do ich przetwarzania wyłącznie w celu, o którym mowa powyżej. Co więcej podmiot przetwarzający dane osobowe (dostawca usług lub podwykonawca) i podmioty działające na jego zlecenie nie będą mieć dostępu do żadnych danych osobowych, ponad dane konieczne do realizacji usług uzgodnionych z Securitas.

Grupa Securitas: Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane przez spółki z Grupy Securitas świadczące usługi na rzecz Securitas, takie jak rozwój produktu, wsparcie i administracja. Spółki takie występują wówczas jako podmiot przetwarzający dane na zlecenie Securitas lub jako współadministrator. W obu tych przypadkach spółki te mogą przetwarzać dane osobowe jedynie zgodnie z założonym celem lub wytycznymi otrzymanymi od Securitas w tym zakresie. Co więcej, podmiot przetwarzający dane osobowe (spółka z Grupy Securitas) i podmioty działające na jego zlecenie nie będą mieć dostępu do żadnych danych osobowych, ponad dane konieczne do realizacji usług uzgodnionych z Securitas.

Agencje rządowe: Securitas może przekazywać dane osobowe użytkownika agencjom rządowym (policji, organom podatkowym lub innym organom), jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Możemy również przekazać dane osobowe użytkownika wyżej wymienionym organom, jeżeli w dobrej wierze uznamy, że wymaga tego ochrona naszych interesów, bezpieczeństwo użytkownika lub innych osób, w celu prowadzenia śledztwa lub w odpowiedzi na zapytanie agencji rządowej. Agencje rządowe, które otrzymają dane osobowe użytkownika stają się administratorem danych uprawnionym do ich przetwarzania w konkretnym celu, co oznacza, że w tym przypadku Securitas nie ma nadzoruje sposobu ich przetwarzania. Dlatego niniejsza Polityka nie obejmuje przetwarzania danych w przypadku przekazania ich organom rządowym.

Strony trzecie: Securitas nie będzie sprzedawał, handlował, ani w żaden inny sposób przekazywał danych osobowych użytkownika podmiotom spoza Grupy Securitas, chyba że za wyraźną zgodą użytkownika.

Miejsce przetwarzania danych osobowych

Spółki Grupy Securitas: Dane osobowe użytkownika są przekazywane głównie jednostkom zależnym lub stowarzyszonym, aby przetwarzały one uzyskane dane osobowe w celu realizacji prośby użytkownika. Co za tym idzie dane te będą przekazywane jedynie tym spółkom z Grupy Securitas, które muszą je otrzymać, aby przekazać użytkownikowi informacje, o które prosi. Wysyłając formularz prośby użytkownik zgadza się na przekazanie jego/jej danych osobowych podmiotom Grupy Securitas, które mogą znajdować się poza obszarem UE/EOG (to jest, w tak zwanych krajach trzecich), w tym w krajach, które, zdaniem Komisji Europejskiej, nie dysponują wystarczającymi środkami ochrony danych osobowych. Informujemy, że kraje spoza UE/EOG mogą oferować nieadekwatne środki ochrony danych osobowych w porównaniu do krajów z tego obszaru, dlatego też poziom ochrony prawnej może się różnić od tego, jaki obowiązuje w UE/EOG.

Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika naszym jednostkom zależnym lub stowarzyszonym działającym w dowolnym kraju (w tym, w tak zwanych krajach trzecich) wymienionych na stronie internetowej, do której można uzyskać dostęp, klikając ikonę kuli ziemskiej w prawym górnym rogu witryny.

Zewnętrzni dostawcy usług: zbierane przez Securitas dane osobowe mogą zostać przekazane do przetwarzania zewnętrznemu dostawcy usług zlokalizowanemu poza terenem UE/EOG (w tak zwanych krajach trzecich), w tym do krajów, które zdaniem Komisji Europejskiej nie oferują wystarczających środków ochrony danych osobowych. W takiej sytuacji Securitas podejmie wszystkie konieczne kroki wymagane obowiązującymi przepisami prawa, aby transfer danych osobowych przez granice był zgodny z obowiązującym prawem. Securitas przekaże dane osobowe użytkownika jedynie do kraju spoza UE/EOG, który: (i) zdaniem Komisji Europejskiej posiada dostateczne środki ochrony danych osobowych lub (ii) gdzie transfer taki jest chroniony przez standardowe klauzule UE (Artykuł 46.2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (2016/679).

Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika zewnętrznym dostawcom usług mającym siedzibę w następujących krajach spoza UE/EOG: Indie. Więcej informacji na temat zasad przekazywania danych osobowych poza teren UE/EOG, w tym mechanizmy, na których się opieramy, dostępnych jest na stronie Komisji Europejskiej pod adresem:  [ https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en  ]

W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych.

Securitas zapewnia właściwe środki techniczne i organizacyjne pozwalające chronić dane osobowe. Ponadto nieustannie pracujemy nad tym, aby zapobiegać przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu danych osobowych, ich utracie lub zmianie, nieuprawnionemu wyjawieniu lub dostępowi do danych przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych przez Securitas.

Prawa użytkownika

Respektujemy prawa użytkownika wynikające z przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych. Użytkownik ma prawo zażądać kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych, poprawienia informacji błędnych oraz - w pewnych okolicznościach, usunięcia swoich danych osobowych. Użytkownik ma ponadto prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych przez Securitas i skorzystać z możliwości ich przeniesienia do innego dostawcy usług.

Zmiany do niniejszej Polityki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki. Informacja o aktualizacji Polityki podana zostanie online lub w inny odpowiedni sposób. Niniejsza wersja została zaktualizowana 23.10.2020

Reklamacje i informacje kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych, niniejszej Polityki lub uwag prosimy o kontakt na poniższy adres:

Securitas Polska Sp. z o.o.
Piotr Kamiński
Inspektor Ochrony Danych
Email: iod@securitas.pl

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Przepraszamy, nasza strona nie obsługuje tej przeglądarki. Prosimy skorzystać z przeglądarki chrome, safari, firefox lub edge.