Skip to main content

Polityka Praw Człowieka

 

1. Podsumowanie

 

  • Poszanowanie praw człowieka jest kluczowe dla Securitas i sposobu prowadzenia naszej codziennej działalności
  • Popieramy i szanujemy podstawowe prawa człowieka określone w międzynarodowych deklaracjach i wytycznych, takich jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ.
  • Securitas uznaje, że musimy podjąć kroki w celu uniknięcia spowodowania lub przyczynienia się do niekorzystnego wpływu na prawa człowieka poprzez nasze własne działania i zająć się wpływem, gdy taki wpływ wystąpi. Będziemy również starać się zapobiegać lub łagodzić niekorzystny wpływ na prawa człowieka, który jest bezpośrednio związany z naszymi działaniami lub usługami poprzez nasze relacje biznesowe.
  • W przypadku zidentyfikowania niekorzystnego wpływu na prawa człowieka wynikającego z naszej działalności biznesowej lub spowodowanego przez nią, zobowiązujemy się do zapewnienia lub współpracy w zakresie uczciwego i sprawiedliwego zaradzenia temu wpływowi.

 

Podsumowanie zmian od ostatniej rewizji:

Bez zmian.

 

2. Zasadniczy tekst Polityki

 

Poszanowanie praw człowieka

Poszanowanie praw człowieka jest kluczowe dla Securitas i sposobu prowadzenia naszej codziennej działalności. Nasze podstawowe wartości i silna kultura korporacyjna stanowią fundament, na którym klienci, pracownicy, akcjonariusze i inni interesariusze opierają swoje zaufanie do Securitas i odgrywają ważną rolę w utrzymaniu i promowaniu długoterminowego zrównoważonego rozwoju.

  • Popieramy i szanujemy podstawowe prawa człowieka określone w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka (w tym wyrażonych w Międzynarodowej Karcie Praw), Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy oraz Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich uznanych na arenie międzynarodowej praw człowieka w zakresie dotyczącym naszej działalności i staramy się unikać współudziału w łamaniu praw człowieka.
  • Razem z 20. Kodeksem Wartości i Etyki Securitas, 28. Polityką Różnorodności Grupy Securitas oraz 20.1 Dyrektywą Grupy Securitas dotyczącą Ludzi, Polityka Praw Człowieka Securitas pokazuje nasze zaangażowanie w przestrzeganie praw człowieka oraz uznanie, że jako firma ochrony musimy dokładnie ocenić potencjalne ryzyko naruszenia praw człowieka poprzez świadczone przez nas usługi.

Securitas uznaje, że musimy podjąć kroki w celu uniknięcia spowodowania lub przyczynienia się do niekorzystnego wpływu na prawa człowieka poprzez nasze własne działania i zająć się skutkami, gdy takie wystąpią. Będziemy również starać się zapobiegać lub łagodzić negatywny wpływ na prawa człowieka, który jest bezpośrednio związany z naszymi działaniami lub usługami poprzez nasze relacje biznesowe. Zwracamy szczególną uwagę na osoby lub grupy, które mogą być bardziej narażone na negatywny wpływ na prawa człowieka ze względu na ich wrażliwość lub marginalizację, a także uznajemy, że kobiety i mężczyźni mogą być narażeni na różne rodzaje ryzyka.

 

Należyta staranność

Securitas stosuje należytą staranność w celu identyfikacji i zapobiegania ryzyku związanemu z prawami człowieka w naszej działalności oraz w miarę możliwości, w łańcuchu wartości. Zarządzamy tymi ryzykami integrując wyniki audytu z naszymi politykami i systemami wewnętrznych, działając w oparciu o ustalenia, śledzenie naszych działań i komunikowanie się z naszymi interesariuszami na temat sposobu, w jaki rozwiązujemy problemy.

Rozumiemy, że należyta staranność w zakresie praw człowieka jest procesem ciągłym, który wymaga uwagi na pewnych etapach naszej działalności, na przykład, gdy wchodzimy na nowy rynek lub zachodzą poważne zmiany w naszej działalności, ponieważ zmiany te mogą powodować nowe potencjalne lub rzeczywiste wpływy na prawa człowieka.

Ze względu na charakter naszej działalności koncentrujemy nasze wysiłki na prawach człowieka związanych z warunkami pracy, bezpieczeństwem, użyciem siły i prywatnością danych. Securitas wspiera zasady zawarte w międzynarodowych standardach, takich jak Międzynarodowy Kodeks Postępowania dla Dostawców Usług Ochrony Prywatnej oraz Dobrowolne Zasady dotyczące Bezpieczeństwa i Praw Człowieka (International Code of Conduct for Private Security Providers i Voluntary Principles on Security and Human Rights).

 

Remediacja

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na prawa człowieka wynikającego z naszej działalności biznesowej lub spowodowanego przez nią, zobowiązujemy się do zapewnienia lub współpracy w zakresie uczciwej i sprawiedliwej naprawy sytuacji.

 

Zobowiązania

Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia

Securitas uznaje znaczenie sprawiedliwego wynagrodzenia i rozsądnych godzin pracy. Pracujemy nad podniesieniem płac i świadczeń do poziomu, który spełnia lub przekracza krajowe przepisy lub minimalne standardy branżowe. Wynagrodzenie powinno być wypłacane regularnie i na czas. Godziny pracy i inne warunki zatrudnienia powinny być zgodne z lokalnymi przepisami i standardami branżowymi. Informacje na temat wynagrodzeń i świadczeń, a także innych warunków zatrudnienia, powinny być jasno przekazywane każdemu pracownikowi.

 

Wolność zrzeszania się

Securitas szanuje prawa wszystkich pracowników do wyboru reprezentacji związkowej dla celów negocjacji zbiorowych oraz do tworzenia i wstępowania do wybranych przez siebie związków zawodowych zgodnie z lokalnymi przepisami i zasadami. Obejmuje to poszanowanie wolności pokojowych zgromadzeń i stowarzyszeń. Żaden pracownik nie powinien być narażony na prześladowanie lub działania odwetowe za korzystanie z tych praw.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Securitas uznaje znaczenie zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy oraz podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków w celu zapobiegania wypadkom i urazom, a także wspierania działań promujących zdrowie i dobre samopoczucie. Należy przeprowadzać oceny ryzyka w celu identyfikacji zakresu zagrożeń bezpieczeństwa, a pracownicy powinni otrzymywać szkolenia, instrukcje i sprzęt zgodnie z powierzonym im zadaniem.

 

Równe szanse

Securitas jest pracodawcą stosującym zasadę równych szans, a wszyscy pracownicy powinni być traktowani sprawiedliwie i równo, bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Wierzymy, że różnorodność i integracja stanowią fundament dla innowacji i kreatywności, a zróżnicowane zespoły przyczyniają się do naszego sukcesu i długoterminowego zrównoważonego wzrostu.

Wszyscy pracownicy Securitas, a w szczególności kierownicy wszystkich szczebli, są odpowiedzialni za stworzenie środowiska, w którym ludzie mają poczucie zaangażowania w swoją pracę i są doceniani za swoje osiągnięcia oraz w którym pracownicy wspierają się nawzajem i współpracują, a nie rywalizują.

Dyskryminacja w zakresie zatrudniania, wynagradzania, szkolenia, awansu, rozwiązania umowy o pracę lub przejścia na emeryturę ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, religię, płeć, orientację seksualną, stan cywilny lub rodzicielski, niepełnosprawność lub inne wyróżniające cechy chronione przez obowiązujące prawo nigdy nie jest dopuszczalna.

Wszystkie decyzje dotyczące zatrudnienia mają być podejmowane wyłącznie na podstawie zdolności, doświadczenia, zachowania, wyników pracy i wykazanego potencjału danej osoby w odniesieniu do potrzeb danego stanowiska.

 

Molestowanie

Wszyscy pracownicy powinni być traktowani i traktować siebie nawzajem z godnością i szacunkiem. Securitas promuje produktywne środowisko pracy i nie toleruje żadnej formy zastraszania, prześladowania, nękania, nadużywania lub odwetu, w tym molestowania seksualnego, słownego, fizycznego lub psychicznego.

 

Praca dzieci lub praca przymusowa

Securitas nie zatrudnia ani nie akceptuje żadnej formy pracy dzieci, pracy przymusowej lub niewolniczej.

 

Zaangażowanie społeczne

Cel Securitas to "Pomagamy czynić Twój świat bezpiecznym miejscem". Odgrywamy ważną rolę w społeczeństwie, zapewniając bezpieczeństwo i ochronę w sposób zrównoważony. Zobowiązujemy się do bycia dobrym obywatelem korporacyjnym wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność i uznajemy znaczenie proaktywnego i ciągłego dialogu społecznego ze wszystkimi naszymi interesariuszami. Poprzez nasze podmioty wchodzimy w interakcje ze społecznościami lokalnymi i staramy się przyczyniać do ich pozytywnego rozwoju. Zachęcamy do lokalnych, regionalnych i globalnych działań inwestycyjnych na rzecz społeczności, które są zgodne z naszym celem, strategią i wartościami.

 

3. Zastosowanie

Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich pracowników spółek wchodzących w skład Grupy Securitas, to znaczy spółek, w których Securitas AB (publ) bezpośrednio lub pośrednio posiada pakiet kontrolny.

Polityka ta jest wdrażana w największym możliwym stopniu u wszystkich partnerów biznesowych (w tym partnerów joint venture) i konsultantów współpracujących w ramach umów. Partnerzy biznesowi mogą obejmować dostawców, podwykonawców i innych partnerów.

 

4. Wdrożenie i odpowiedzialność

Rada poinstruowała dyrektora generalnego (CEO), aby przyjął politykę i wytyczne w celu wdrożenia tych zasad, jak również innych zasad i wytycznych niezbędnych do bieżącego zarządzania grupą w ramach tej funkcji.

Zadanie wydania dalszych instrukcji lub procedur może być delegowane.

Obowiązkiem wszystkich Prezesów Dywizji, a za ich pośrednictwem każdego Prezesa Kraju (lub jego odpowiednika), jest zapewnienie, że niniejsza Polityka Praw Człowieka (oraz odpowiednie prawo lokalne) jest w pełni zrozumiała i wdrożona w obszarach lub krajach, za które odpowiadają.

 

5. Szkolenie

W tej Polityce nie ma obowiązkowych szkoleń. Obowiązkowe dla wszystkich pracowników jest ukończenie szkolenia w zakresie 20. Kodeks Wartości i Etyki Securitas.

 

6. Zgłaszanie, dochodzenia i konsekwencje naruszenia

Wszystkie jednostki i pracownicy Securitas są zobowiązani do zgłaszania wszelkich podejrzeń dotyczących niewłaściwego zachowania niezgodnego z niniejszą Polityką do swoich bezpośrednich przełożonych lub jeśli nie jest to możliwe, do innego kierownika ds. ryzyka w danym kraju, lokalnego rzecznika praw obywatelskich, radcy prawnego lub przedstawiciela ds. etyki biznesu, odpowiednio w każdej jurysdykcji. Żaden pracownik nie poniesie negatywnych konsekwencji za przestrzeganie niniejszej Polityki, nawet jeśli takie przestrzeganie spowoduje utratę działalności ani za zgłoszenie niezgodności. Wszystkie zgłoszone zdarzenia lub podejrzenia zostaną zbadane niezależnie i podjęte zostaną działania następcze.

Jeśli osoba zgłaszająca nie chce lub nie może zgłosić podejrzenia swojemu bezpośredniemu przełożonemu lub innej osobie w swojej organizacji, wszystkie takie sprawy należy zgłaszać za pośrednictwem Linii Integralności Securitas pod adresem www.securitasintegrity.com (securitashotline.com dla USA, securitashotline.ca dla Kanady i lineadealerta.com.mx dla Meksyku), za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem integrity@securitas.com lub do Securitas Chief Business Ethics Compliance Officer. Aktualne informacje kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej Securitas, www.securitas.com. 

Wszelkie naruszenia niniejszej Polityki lub obowiązujących przepisów lokalnych będą skutkować działaniami dyscyplinarnymi, aż do rozwiązania stosunku pracy włącznie.

 

7. Przegląd i działania następcze

Przestrzeganie tej Polityki przez wszystkie jednostki i pracowników Securitas będzie monitorowane jako część procesu Zarządzania Ryzykiem Przedsiębiorstwa Securitas.

Deklaracja Polityki Praw Człowieka

Jako firma, świadcząca ponad 25 lat usługi ochrony w Polsce, jesteśmy przekonani że mamy realny wpływ na promocję szacunku dla praw człowieka w oparciu o prowadzone działania i wyznawane wartości.

Polityka Praw Człowieka
List Zobowiązujący

 
1. Polityka Securitas dotycząca Praw Człowieka ("Polityka") ma na celu zakomunikowanie stanowiska Securitas oraz oczekiwań wobec naszych Partnerów Biznesowych. Informujemy o naszych zobowiązaniach, podejmowanych wysiłkach i oświadczeniach związanych z prawami człowieka.


a. Polityka określa minimalne oczekiwania Securitas w odniesieniu do
I) warunków pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
II) etyki biznesu,
III) zgodności z przepisami prawa,


b. Polityka może podlegać okresowym przeglądom w celu wprowadzenia zmian odpowiadającym zmianom w prawie i najlepszym praktykom, dla poprawy jej skuteczności,


c. Polityka zawiera stałe oczekiwanie, że Partnerzy Biznesowi (w tym nasza organizacja) będą informować Securitas o wszelkich incydentach związanych z treścią Polityki.


2. W imieniu mojej Organizacji:
a. Potwierdzam, że oczekiwania Securitas określone w Polityce są zrozumiałe;
b. Zapewniam, że będziemy przestrzegać zasad Polityki, z późniejszymi zmianami, w naszych politykach, procedurach i codziennych praktykach;
c. Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że Polityka, ze zmianami wprowadzanymi co jakiś czas, stanowi część naszych warunków umownych z Securitas (ale nie zmniejszy, nie zmieni ani nie zastąpi żadnych innych zobowiązań, które mogą być nałożone przez obowiązującą umowę, prawo, przepisy lub w inny sposób).
An error has occurred while getting captcha image
Przepraszamy, nasza strona nie obsługuje tej przeglądarki. Prosimy skorzystać z przeglądarki chrome, safari, firefox lub edge.