Securitas w Polsce

Securitas w Polsce jest częścią największego na świecie koncernu ochrony Securitas AB. Znajdujemy się w ścisłej czołówce polskiego rynku ochrony pod względem jakości usług oraz dynamiki rozwoju. W Polsce Securitas świadczy usługi ochrony od 1996 roku w ramach działalności spółek Securitas Polska i Securitas Services.

  • W 2019 roku spółki Securitas w Polsce osiągnęły łączny przychód w wysokości 307 570 923 PLN.
  • Securitas w Polsce zatrudnia ponad 6000 osób.
  • Securitas w Polsce działa w ramach spółek Securitas Polska Sp. z o.o. i Securitas Services Sp. z o.o.
  • Certyfikat ISO 9001:2008
  • Członek Polskiego Związku Pracodawców Ochrona, Skandynawsko-Polskiej Izby Handlowej, The Ligue Inernationale des Societes de Surveillance.

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia

Posiadamy świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia poświadczające zdolność do ochrony informacji niejawnych

  • Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oznaczonych klauzulą NATO CONFIDENTIAL
  • Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą EU Confidential oznaczonych klauzulą poufne.

Polisa ubezpieczeniowa

Securitas w Polsce jest objęty światowym programem ubezpieczeniowym koncernu Securitas AB obejmującym polisy w zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej (za szkody osobowe i rzeczowe osób trzecich powstałe z winy Securitas), kontraktowej (za szkody wynikłe z niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązania wobec Klienta) oraz z tytułu sprzeniewierzenia gwarantującą wypłatę odszkodowania w przypadku świadomego działania pracowników Securitas na szkodę Klienta, bądź sprzeniewierzenia mienia Klienta.

Dane rejestrowe spółek Securitas w Polsce

Securitas Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa
KRS 0000036743
NIP 522-10-17-042
Kapitał założycielski: 9.000.000 PLN
Securitas Services Sp. z o.o.
ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa
KRS 0000045554
NIP 521-31-37-719
Kapitał założycielski: 2.000.000 PLN
Securitas ONE Sp. z o.o.
ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa
KRS: 0000023770
NIP: 7191387662
Kapitał zakładowy 1 000 000,00 PLN

Spółki zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla ms.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

 Formularz kontaktowy
*
*
*
*
*

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w formularzu przez Securitas Polska. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 6 w celu marketingu usług własnych administratora danych. Przyjmuję do wiadomości że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz do ich poprawiania.