Konkurs "Bezpieczny Klucz i Portfel"

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie "Bezpieczny Klucz i Portfel" i informujemy, że na rysunku jest w sumie 97 kluczy i portfeli.

REGULAMIN KONKURSU  „Bezpieczny Klucz i Portfel”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem konkursu „Bezpieczny Klucz i Portfel (dalej „Konkurs”) jest      Securitas Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 02-677 Warszawa,  ul. Cybernetyki 21, wpisana  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000036743,NIP: 5221017042, REGON: 010989470, kapitał zakładowy 9.000.000 zł (dalej: Organizator” ).

2. Partnerem Konkursu jest mySafety sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Ostroroga 24A, 01-164 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000175315, NIP: 5213261690, REGON: 015540667, kapitał zakładowy 890 500,00 zł (dalej: „Partner”).

3. Konkurs jest realizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”). Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

2. Konkurs trwa od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 28 lutego 2019 roku.

3. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a ) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
c) jest osobą pełnoletnią.

§ 3 ZASADY KONKURSU

1.Konkurs polega na wysłaniu za pośrednictwem formularza (dalej „Formularz”) udostępnionego od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 28 lutego 2019 roku  na stronie internetowej Organizatora www.securitas.pl/Securitas/Konkurs-Bezpieczny-Klucz-Portfel/ prawidłowej odpowiedzi na pytanie „Ile kluczy i portfeli łącznie znajduje się na kalendarzu Securitas na rok 2019” w terminie do dnia 28 lutego 2019 roku. Prawidłową odpowiedzią jest podanie jednej liczby stanowiącej sumę kluczy i portfeli znajdujących się na kalendarzu z zachowaniem marginesu błędu do 5 sztuk. 

2. Warunkiem wygrania Nagrody i otrzymania statusu Laureata jest łączne spełnienie następujących wymagań z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu:
a) posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z § 2 ust. 3.
b) prawidłowe wypełnienie i przesłanie  Formularza zgłoszeniowego do dnia 28 lutego 2019 roku wraz z podaniem następujących danych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej niezbędny do przesłania Nagrody
c) udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe,
d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji niniejszego Konkursu.

3. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 500 sztuk, liczy się kolejność zgłoszeń.

4. Organizator wyśle Nagrody do Laureatów do dnia 15 marca 2019 roku listem poleconym jednakże, nie jest odpowiedzialny za termin w jakim Nagrody zostaną dostarczone.

5. Laureat po otrzymaniu Nagrody w celu jej aktywacji musi zarejestrować się w sposób wskazany w instrukcji najpóźniej do dnia 30 czerwca 2019 roku. Instrukcja rejestracji będzie wysyłana wraz z Nagrodą. W przypadku braku rejestracji w sposób i w terminie wskazanym w instrukcji Usługa nie zostanie aktywowana.

6. Prawidłowa odpowiedź na pytanie konkursowe zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora w dniu 01 marca 2019 r.

7. Uczestnik może wypełnić formularz zgłoszeniowy tylko jeden raz.

§ 4 NAGRODA

1. Nagrodą (dalej „Nagroda”) w Konkursie jest bezpłatne korzystanie z usługi „Bezpieczny Klucz” oraz z usługi „Bezpieczny Portfel” przez okres 6 miesięcy od momentu jej aktywacji w sposób określony w instrukcji wysłanej drogą pocztową razem z Nagrodą.
2. Warunkiem aktywacji usługi jest jej rejestracja w sposób wskazany w §3 ust. 5, tj. najpóźniej do dnia 30 czerwca 2019 roku.
3. Więcej informacji o Usłudze Bezpieczny Klucz i Usłudze Bezpieczny Portfel znajduje się na stronie www.mysafety.pl

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator jest odpowiedzialny za:
a)    przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem,
b)   przyjmowanie zgłoszeń Uczestników,
c)    terminową wysyłkę Nagród,
d)   rozpatrywanie reklamacji,
e)    informowanie o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu.

2. Partner jest odpowiedzialny za:
a)    umożliwienie Laureatom rejestracji Nagrody w sposób wskazany w instrukcji,
b)   prawidłową obsługę i funkcjonowanie zarejestrowanej Usługi.

§ 6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Jednym z warunków udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, pełnego adresu korespondencyjnego niezbędnego do przekazania Nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w Formularzu danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1000) wyłącznie w celu organizacji i realizacji Konkursu.

3. Administratorem danych osobowych podanych w Formularzu przetwarzanych w celu organizacji i realizacji  Konkursu jest Organizator Konkursu. Można się z nim skontaktować pod adresem Cybernetyki 21,02-677 Warszawa lub IOD@secruitas.pl. Uczestnik ma pełne prawo:
a) wglądu do swoich danych osobowych
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) usunięcia danych osobowych;
d) wniesienia skargi do Prezesa UODO.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji zgłoszenia i organizacji Konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

5. Dane będą przekazywane wyłącznie takim odbiorcom, którzy są do tego uprawnieni na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane z zbiorze Danych Organizatora przez okres niezbędny do organizacji i realizacji Konkursu, a następnie przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń lub równy okresowi wykonania obowiązku archiwizacyjnego – w zależności od tego, który z nich minie później.

7. Podanie wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie.

8. Uczestnik, który otrzyma Nagrodę nie ma obowiązku zarejestrowania się w serwisie Partnera. Jeżeli jednak z tego uprawnienia skorzysta wówczas wyłącznym administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestnika Partnerowi pozostaje Partner.

9.Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników przekazane Organizatorowi tylko w takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej organizacji i realizacji Konkursu.

§ 7 REKLAMACJE

1. Wszystkie reklamacje - z podaniem danych umożliwiających rozpatrzenie reklamacji, tj. w szczególności danych umożliwiających identyfikację zgłaszającego reklamację oraz opisem problemu będącego podstawą reklamacji, a także oczekiwanego sposobu jego rozwiązania - dotyczące Konkursu należy składać drogą mailową na adres konkurs@securitas.pl nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 roku. Reklamacje przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Organizator Konkursu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, w formie e-mail zawiadomi Klienta o wyniku reklamacji. W przypadku, gdyby do rozpatrzenia reklamacji niezbędne było uzupełnienie informacji, Organizator Konkursu zwróci się w tym terminie do Klienta o ich uzupełnienie, a 7-dniowy termin na zawiadomienie o wyniku reklamacji liczony będzie od dnia otrzymania przez Organizatora Konkursu odpowiedzi zawierającej brakujące informacje.

3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega możliwość zmiany treści Regulaminu. Zmiana nie może naruszać praw Uczestników, którzy do daty modyfikacji wzięli udział w Konkursie. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na swojej stronie internetowej wraz z informacją o dacie wejścia w życie przedmiotowych zmian.

2. Roszczenia związane z organizacją oraz przeprowadzeniem Konkursu przedawniają się na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

3. W kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.